Daň z pridanej hodnoty (DPH) je nepriamy typ dane. Podrobne nám DPH upravuje zákon č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty. Proces registrácie je administratívne a časovo náročný. Daňový úrad po schválení žiadosti o registráciu pre daň vydá osvedčenie o registrácii a pridelí jej identifikačné číslo pre daň. Lehota na registrovanie je 30 dní od doručenia žiadosti daňovému úradu, 60 dní v prípade zdaniteľnej osoby povinnej zložiť zábezpeku.

Od 1. Októbra 2012 sa značne proces registrácie zhoršil. Vláda zmenila podmienky s cieľom predísť daňovým podvodom a únikom. Novo zaregistrovaní platitelia sa stanú povinnými mesačnými platcami DPH. Po uplynutí 12 mesiacov sa bude skúmať ich obrat a možnosť prejsť na štvrťročných platiteľov. Štvrťročným platiteľom bude môcť ostať platiteľ s ročným obratom do 100 000 eur.

Zákon rozlišuje medzi povinnou registráciou pre DPH a dobrovoľnou registráciou. Každý daňový subjekt je povinný sa registrovať pre daň z pridanej hodnoty po dosiahnutí určitého obratu za posledných 12 kalendárnych mesiacov. Pred dosiahnutím tejto kvóty sa každý subjekt môže registrovať ako dobrovoľný platca DPH po tom, čo daňovému úradu preukáže, že spĺňa podmienky pre registráciu, najmä čo sa týka výkonu ekonomickej činnosti v zmysle zákona.