Povinná registrácia DPH

Zdaniteľnou osobou je každý podnikateľ (ekonomicky činný). Povinnosť podať si žiadosť o registráciu DPH má každá právnická osoba, ktorá má sídlo, miesto podnikania či prevádzkareň na Slovensku a dosiahla za posledných 12 kalendárnych mesiacov obrat vo výške 49 790 eur. Lehota na podanie žiadosti je 20. Deň v nasledujúcom mesiaci, v ktorom dosiahla spomínaný obrat. Takisto to platí aj pre podnikateľov s trvalým pobytom alebo obvykle sa zdržiavajúcich na Slovensku.

Zdaniteľné osoby, ktoré spoločne podnikajú a dosiahnu obrat vo výške 49 790 eur za posledných 12 po sebe nasledujúcich mesiacov sú taktiež povinný si podať žiadosť o registráciu pre daň, každý jednotlivo. Do obratu sa započítavajú obraty jednotlivých osôb a obrat z ich spoločného podnikania.

Povinnosť zložiť zábezpeku na daň má zdaniteľná osoba, ktorá podala žiadosť o registráciu pre daň, ak má nedoplatky na dani 1000 eur a viac alebo jej bola zrušená registrácia pre daň. Zábezpeka sa skladá pre obdobie 12 mesiacov v prospech daňového úradu. Lehota na zloženie zábezpeky je 20 dní od doručenia rozhodnutia. Proti rozhodnutiu sa môže žiadateľ do ôsmich dní odvolať.