Predmet a sadzba DPH

Predmetom dane je dodanie tovaru, poskytnutie služby, dovoz tovaru na územie SR, nadobudnutie tovaru z iného členského štátu na území SR..

Pod dodaním tovaru rozumieme prevod vlastníckeho práva na hnuteľné a nehnuteľné veci, dodanie stavby alebo jej časti na základe zmluvy, odovzdanie tovaru na základe nájomnej zmluvy, podľa ktorej sa vlastníctvo nadobudne po splatení poslednej splátky.
Pod pojmom dodanie služby rozumieme prevod práva k nehmotnému majetku, poskytnutia práva k priemyselnému alebo duševnému vlastníctvu, poskytnutia práva užívať hmotný majetok, prijatia záväzku zdržať sa konania alebo strpieť konanie atď. ak nie sú tieto plnenia predmetom dodania tovaru.
Nadobudnutím tovaru rozumieme nadobudnutie práva nakladať ako vlastník s hnuteľným hmotným majetkom pochádzajúcim z členského štátu EÚ okrem Slovenska.
Dovoz tovaru – vstup tovaru na územie EÚ z tretích štátov.

V roku 2011 sa zredukovalo z pôvodných 3 sadzieb daní na 2. Okrem zredukovania počtu sa mení aj výška základnej sadzby dane na tovary a služby z 19% na 20%. Toto opatrenie je len dočasné, pokiaľ deficit verejných financií neklesne pod úroveň 3% HDP. Poznáme aj zníženú sadzbu dane z pridanej hodnoty vo výške 10%. Pri vzniku daňovej povinnosti sa použije sadzba dane platná v deň vzniku povinnosti.

Zákon uvádza výnimky, ktoré sú oslobodené od DPH. Ide najmä o:

  • Univerzálne poštové služby
  • Zdravotná starostlivosť
  • Služby sociálnej pomoci
  • Výchovné a vzdelávacie služby
  • Služby dodávané členom
  • Kultúrne služby
  • Poisťovacie služby

A mnoho iných uvedených v spomínanom zákone. V každej kategórii zákon bližšie špecifikuje podmienky oslobodenia od DPH.