Registrácia skupiny

Viac zdaniteľných osôb so sídlom na území SR spojených ekonomicky, finančne a organizačne sa môže považovať za jednu zdaniteľnú osobu – skupinu. Zdaniteľná osoba na, ktorú je vyhlásený konkurz alebo povolená reštrukturalizácia nemôže byť členom skupiny.

Členovia skupiny môžu požiadať o registráciu skupiny pre daň. Žiadosť podáva zástupca skupiny miestne príslušnému daňovému úradu. Daňový úrad pridelí skupine identifikačné číslo a každému členovi zašle osvedčenie o registrácii. Registráciu vykoná daňový úrad k 1. Januáru nasledujúceho kalendárneho roka.